Datová schránka
3inmph4

Provoz školy od 1.9.2020

Informace k opatřením přijatým na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si můžete stáhnout v následujícím dokumentu nebo přečíst dále v článku.

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  VZHLEDEM KE COVID-19

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ – informace pro rodiče

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

– Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. 
– Od žáků se před prvním příchodem do školy nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti. 
– Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 
– Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
– Pravidla v nošení roušek budou zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.
– Při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). 
– Onemocnění dítěte rodiče hlásí třídnímu učiteli.
– Škola bude průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny –  kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
– Zákonní zástupci žáků s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
– Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je přípustný pouze v nutných případech.
– V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

– Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.
– Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu. 
– Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
– Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
   příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školyžák není vpuštěn do budovy školy,
   v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
   příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka –   

   tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o   nutnosti bezodkladného

   zvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, příznaky se

   vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do

   předem připravené samostatné  místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a

   současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
– Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem.
– V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně  považována hodnota do 37 °C.
– Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
– Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
– V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.  O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
– Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS  a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
– Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).
– Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
– Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
– Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak.
– V rámci možností škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.
– Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy. 
– Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. např. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
– Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.  

Mgr. J. Vrbová