Datová schránka
3inmph4

Poradenství

Konzultační hodiny školního poradenského pracoviště:

Mgr. Miroslava Hrabovská – speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce

pro žáky:         na základě domluvy
pro rodiče:      středa 14:00 – 15:00, na základě domluvy
kontakt:           603718756, hrabkas@seznam.cz

Mgr. Jana Krejčová – metodik prevence sociálně patologických jevů

pro žáky :        na základě domluvy
pro rodiče:      pondělí 14:00 – 15:00
kontakt:          776 397 333, janadrunecka@seznam.cz

Školní poradenské pracoviště ZŠ Luby

Školní rok 2021/2022

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Školní poradenské pracoviště poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

ŠPP je přímo podřízeno řediteli školy, vedoucím ŠPP je výchovná poradkyně.

Poradenské služby škola poskytuje žákům, zákonným a pedagogickým pracovníkům.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Pracovníci poskytující služby Poradenské služby budou zajišťovat tito pracovníci školy:

 • výchovná – kariérová poradkyně
 • speciální pedagožka
 • školní metodik prevence

Pracovní náplň poradenských pracovníků

Výchovný – kariérový poradce Mgr. Miroslava Hrabovská

Výchovný – kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O své práce vede dokumentaci.

Poradenská činnost se zaměřuje na pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, zajišťování podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování služeb kariérového poradenství těmto žákům.

V oblasti metodické a informační zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.

Výchovný – kariérový poradce předává pedagogickým pracovníkům odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dokumentací, kterou si výchovný – kariérový poradce vede, dokládá rozsah a obsah jeho činnosti, navržená a realizovaná opatření. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Veškeré informace ochraňuje tak, aby nedošlo k jejich „zneužití“.

konzultační hodiny:
pro žáky: na základě domluvy
pro rodiče: středa 14:00 – 15:00, na základě domluvy
kontakt: 603 718 756, hrabkas@seznam.cz

Speciální pedagožka Mgr. Miroslava Hrabovská

Vyhledává a následně pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogy. Pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, PLPP, v péči o žáky se vzdělávacími potřebami, spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání – depistáž školně nezralých dětí. Poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními. Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály

Na základě doporučení ŠPZ pracuje se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Věnuje se nápravám specifických poruch učení a logopedické prevenci.

konzultační hodiny:
pro žáky: na základě domluvy
pro rodiče: středa 14:00 – 15:00, na základě domluvy
kontakt: 603 718 756, hrabkas@seznam.cz

Školní metodik prevence Mgr. Jana Krejčová

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci, kterou může doložit rozsah a obsah své činnosti. Soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích, kteří jsou v péči specializovaných zařízení, a navržená a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků.

ŠMP vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy. Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Spolupracuje zejména s oddělením sociální péče o děti, V případě výskytu sociálně patologických jevů se též podílí na intervenci a následné péči.

Provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikovým chováním, popracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílí při zachycování varovných signálů spojených se sociálně patologickými jevy.

konzultační hodiny:
pro žáky: na základě domluvy
pro rodiče: úterý 14:00 – 15:00
kontakt: 776 397 333, janadrunecka@seznam.cz

Činnost poradenských pracovníku probíhá v těchto oblastech:

 • diagnostika
 • depistáž
 • konzultace
 • poradenství
 • intervence
 • metodická
 • informační

Činnost ŠPP soustředí na:

 • depistáž SPU, diagnostiku problémů (nadání) žáků, intervenční podporu
 • integraci žáků a péči o ně
 • kariérové poradenství
 • zjišťování výskytu sociálně patologických jevů ve škole, sociálního klimatu třídy, školy
 • spolupráce s rodiči (zajištění souhlasu pro tyto aktivity, konzultace, poradenství)
 • podpůrné a informační programy pro žáky – jednotlivce, skupiny žáků a třídní kolektivy
 • programy sociálních dovedností, protidrogové programy, programy zaměřené na výchovu
 • k reprodukčnímu zdraví a lidskou sexualitu (ve spolupráci s dalšími odborníky)
 • program pro budoucí prvňáčky
 • příprava školení učitelů
 • metodická pomoc a intervence