Datová schránka
3inmph4

IROP47

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Projekt „Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání a zajištění bezbariérovosti ZŠ Luby“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003242

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. 

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Výsledkem projektu budou následující modernizované odborné učebny:

  • Učebna přírodních věd,
  • Učebna pracovní výchovy.

Rozpočet projektu je 5,9 mil. Kč, z toho dotace činí 5,3 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.