Datová schránka
3inmph4

Historie

Něco z historie základní školy v Lubech.

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

Schönbach (dnes Luby) byl druhým největším městem na Chebsku – v roce 1890 se uvádí 3639 obyvatel. S postupným nárůstem obyvatelstva vzniká potřeba nové měšťanské školy. V dubnu 1902 byl proveden první výkop a již v prosinci téhož roku zahájena pravidelná výuka. Pozoruhodné, že?

V roce 1903 měla už obecná chlapecká škola 361 žáků a obecná dívčí škola 336 žákyň. Měšťanská chlapecká 150 žáků a měšťanská dívčí 120 žákyň.

V roce 1939 měl Schönbach už 4269 obyvatel, z toho dětí od 6 do 14 let 480. Měšťanská škola byla povinná a z obecné školy na ni odcházely děti, které neměly v 5. třídě z „Deutsch“ a „Rechnen“ horší známku než 3. Ostatní zůstávaly na obecné škole. Český jazyk se vyučoval 1 hodinu týdně. V srpnu 1939 dostala škola vodovod. Protože mnoho mužů odešlo do války, spojila se v roce 1941 už od 1.třídy dívčí a chlapecká škola. Ve školním roce 1942/43 začínají pro nedostatek uhlí časté uhelné prázdniny. Žáci pomáhají se sběrem bylin a při vybírání brambor. Stavy žactva klesají (1944/45 – 154). 23.října 1944 se rozezněly sirény, děti byly puštěny domů a v zápětí začaly padat zápalné bomby (asi 30) směrem od horní k dolní škole.

Jedna z nich zasáhla i horní školu, prorazila střechu a strop a poškodila třídu, ve které byla cvičná kuchyň (dnes počítačová učebna). 10. ledna 1945 bylo kvůli nedostatku uhlí ukončeno vyučování. Ve škole bylo ubytováno 456 osob z vybombardovaného města Bielitz. 16. dubna 1945 se přestalo vyučovat i v dolní škole, škola zanikla. 6. května 1945 přišla do Lubů americká armáda. Posádka byla ubytována v budově měšťanské (horní) školy a opustila ji 15. listopadu 1945. Stav budovy je v kronice popsán jako ubohý – následek zásahu pumou a pobytu uprchlíků. Ve školním roce 1945/46 se k zápisu dostavilo prvních 9 českých žáků a 283 Němců.

Zajímavosti z dalších let:

V š.r. 1946/47 díky peněžní sbírce zbudován školní rozhlas a zakoupen kinoprojektor. V dalších letech zavedeno automatické zvonění v celé budově, zahájeno stravování mládeže vydáváním kávy nebo polévky v deset hodin. Žactvo se podílelo na vánočním úklidu školy, také na zalesňovacích pracích. V š.r. 1949/50 navštěvovalo školu jen 96 žáků. Konala se ustavující schůze SRPŠ. Na škole prvních 19 pionýrů. Od tohoto školního roku se mění název na „střední škola“. Škola vydává vlastní časopis „Mladý hraničář“. Od března 1951 funguje družina mládeže. Začaly závěrečné zkoušky. Š.r. 1952/53 – školní docházka se zkracuje na 8 let. Od 1953/54 se slučují národní a střední škola pod nový název „osmiletá střední škola“.

1954/55 na škole 323 žáků – 42 z nich mělo 2. stupeň z chování, 70 % pionýrů. V dalším roce propadlo 25 % žáků. 1958/59 je opravena školní kuchyně a jídelna zřízena v prvním patře.

1960/61 poprvé všechny pomůcky zdarma, směnné vyučování. Ruší se škola v Opatově. 1961/62 se mění název školy na „základní devítiletá škola“. Otevřena 1. třída zvláštní školy.

1962/63 zapsáno 459 žáků, proběhla generální oprava školy (voda, splachovací WC). 1963/64 uzavřena družba se školou v Markneukirchenu v NDR. 1966/67 téměř každý čtvrtý žák v průběhu šk. roku neprospíval. 1967/68 zavedeny volné soboty. 1968/69 rekonstrukce budovy bývalé basárny na „dolní“ národní školu. Zaveden pětidenní vyučovací týden. Národní škola oddělena a rok nato opět spojeny oba stupně základní školy. 1971/72 dána do provozu školní jídelna a cvičná kuchyně s jídelnou. 1976/77 opravena střecha na horní budově. 1978/79 o tři týdny prodlouženy zimní prázdniny. 1980/81 zapsáno 405 žáků, 5. třída se přiřazuje k II. stupni. 1983/84 do provozu uveden dětský lyžařský vlek za sokolovnou. Zavedena nová tradice – „Poslední zvonění“. 1986/87 první kroužek výpočetní techniky – počítač daroval závod Cremona. Slavnostně zahájen provoz nové sportovní haly.

1987/88 obnovena výuka náboženství.

1989/90 zrušena branná výchova ve výuce, zavedena nepovinná výuka Aj. Zásadně předělána výzdoba celé školy. Rok nato zrušena výuka Rj a zaveden Aj a Nj. Nová fasáda na horní budově.

1992/93 zahájena tradice přehlídek dovedností žáků „Školní akademie“. 1998/99 zanikla zvláštní škola v Lubech. Zřízena počítačová učebna v horní budově školy.

1999/2000 1. místo v republikovém kole soutěže „Eurorébus“.

2001/2002 škola slaví 100. výročí otevření budovy horní školy. V házené vybojovaly starší žákyně 2. místo v republikovém kole soutěže „Novinářský kalamář“. Před budovou horní školy byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby. Byla zmodernizována odborná učebna fyziky. Škola dostala dalších 11 počítačů s připojením na internet zdarma, centrální server a laserovou tiskárnu z projektu MŠMT „Internet do škol“.

Zajímavosti z dalších let:

Ve š.r. 1946/47 díky peněžní sbírce zbudován školní rozhlas a zakoupen kinoprojektor. V dalších letech zavedeno automatické zvonění v celé budově, zahájeno stravování mládeže vydáváním kávy nebo polévky v deset hodin. Žactvo se podílelo na vánočním úklidu školy, také na zalesňovacích pracích. V š.r. 1949/50 navštěvovalo školu jen 96 žáků. Konala se ustavující schůze SRPŠ. Na škole prvních 19 pionýrů. Od tohoto školního roku se mění název na „střední škola“. Škola vydává vlastní časopis „Mladý hraničář“. Od března 1951 funguje družina mládeže. Začaly závěrečné zkoušky. Š.r. 1952/53 – školní docházka se zkracuje na 8 let. Od 1953/54 se slučují národní a střední škola pod nový název „osmiletá střední škola“.

1954/55 na škole 323 žáků – 42 z nich mělo 2. stupeň z chování, 70 % pionýrů. V dalším roce propadlo 25 % žáků. 1958/59 je opravena školní kuchyně a jídelna zřízena v prvním patře.

1960/61 poprvé všechny pomůcky zdarma, směnné vyučování. Ruší se škola v Opatově. 1961/62 se mění název školy na „základní devítiletá škola“. Otevřena 1. třída zvláštní školy.

1962/63 zapsáno 459 žáků, proběhla generální oprava školy (voda, splachovací WC).

1963/64 uzavřena družba se školou v Markneukirchenu v NDR. 1966/67 téměř každý čtvrtý žák v průběhu šk. roku neprospíval. 1967/68 zavedeny volné soboty.

1968/69 rekonstrukce budovy bývalé basárny na „dolní“ národní školu. Zaveden pětidenní vyučovací týden. Národní škola oddělena a rok nato opět spojeny oba stupně základní školy.

1971/72 dána do provozu školní jídelna a cvičná kuchyně s jídelnou.

1976/77 opravena střecha na horní budově.

1978/79 o tři týdny prodlouženy zimní prázdniny.

1980/81 zapsáno 405 žáků, 5. třída se přiřazuje k II. stupni.

1983/84 do provozu uveden dětský lyžařský vlek za sokolovnou. Zavedena nová tradice – „Poslední zvonění“.

1986/87 první kroužek výpočetní techniky – počítač daroval závod Cremona. Slavnostně zahájen provoz nové sportovní haly.

1987/88 obnovena výuka náboženství.

1989/90 zrušena branná výchova ve výuce, zavedena nepovinná výuka Aj. Zásadně předělána výzdoba celé školy. Rok nato zrušena výuka Rj a zaveden Aj a Nj. Nová fasáda na horní budově.

1992/93 zahájena tradice přehlídek dovedností žáků „Školní akademie“.

1998/99 zanikla zvláštní škola v Lubech. Zřízena počítačová učebna v horní budově školy.

1999/2000 1. místo v republikovém kole soutěže „Eurorébus“. 2001/2002 škola slaví 100. výročí otevření budovy horní školy. V házené vybojovaly starší žákyně 2. místo v republikovém kole soutěže „Novinářský kalamář“. Před budovou horní školy byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby. Byla zmodernizována odborná učebna fyziky. Škola dostala dalších 11 počítačů s připojením na internet zdarma, centrální server a laserovou tiskárnu z projektu MŠMT „Internet do škol“.

Ve školním roce 2002/2003 bylo zapsáno cekem 266 žáků. Od září se škola připravovala na přechod do právní subjektivity. Stala se samostatnou příspěvkovou organizací. Nadační fond Johanna B. Neumanna vyhlásil v září projekt, jehož cílem bylo přiblížit mladé generaci historii holocaustu. V literární soutěži v tomto projektu zabodovali na prvních třech místech žáci naší školy. 26. 4. 2003 byl novým ředitelem školy jmenován starostou obce pan Petr Plzák.

2003/2004 se začalo od 6. ročníku upouštět od diferenciace žáků na tzv. studijní a praktické třídy. Navíc se projevuje úbytek populace, proto se zřizuje jedna třída v ročníku. V srpnu 2003 byla dokončena nová elektroinstalace v suterénu hlavní budovy spojena s výstavbou plynové kotelny. V červnu 2004 byla dobudována nová školní kuchyňka a dílna v hlavní budově školy. Tímto škola opouští budovu Na Nivách, kde byly původní dílny a učebna vaření.

2004/2005 Ministerstvo školství přidává další hodiny do výuky. V 8. a 9. ročníku přibývá hodina TV, u sedmáků zavádíme formou volitelného předmětu hodinu informatiky. Již o prázdninách začala 1. fáze rekonstrukce kuchyně ŠJ podle nových hygienických norem. První fáze byla dokončena 9. 9. 2005.

2005/2006 zahájení školního roku se neslo v duchu příprav na slavnostní otevření nového sportovního areálu. Během roku jsme vytvářeli školní vzdělávací program. MŠMT přidalo hodinu v 6. ročníku, tu jsme využili na posílení výuky matematiky- geometrie. V tomto šk. roce v hlavní budově školy došlo i k výměně všech dřevěných oken za plastová.

2006/2007 školu navštěvuje 206 žáků. V každém ročníku je jen po jedné třídě. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2 ve znění jeho úprav a doplňků. Kromě povinných předmětů si žáci mají možnost vybrat od 7. třídy z pěti volitelných předmětů ještě dva.

2007/2008 v tomto šk. roce prvňáčky vítal nový starosta města pan Karel Kubeš. V 1. a 6. ročníku jsme začali vyučovat podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro každého“. Zapojili jsme žáky do nových projektů „Škola bez drog“, „Den Země“. Žáci se zúčastnili besedy se známým publicistou J.Klímou, navštívili památník Terezín. Naše děti vydávají vlastní časopis Občasník. Kromě něj svými literárními pracemi přispívají i do Lubského zpravodaje.

2008/2009 u nastupujících žáků přibývá odkladů školní docházky. Projevují se slabé populační ročníky. K 30. 6. 2009 navštěvovalo školu 184 žáků. Vlastní ŠVP se rozběhl i ve 2. a 7. ročníku. Úroveň výuky je poměrně vysoká. Žáci 9. ročníku dosáhli vynikajících výsledků ve SCIO testech zaměřených na český jazyk, matematiku, cizí jazyk a obecné studijní předpoklady. Umístili se vysoko nad celorepublikovým průměrem.

2009/2010 žáků opět ubylo. V tomto školním roce jsme spolupracovali s partnerskými školami v Erlbachu a v Markneukirchenu. Všichni naši vycházející žáci byli přijati na vybrané střední školy a učiliště.

2010/2011 počet žáků se snížil na 166.  Partnerskými školami v Sasku jsme uskutečnili výtvarný projekt „Blick“, který úspěšně vyvrcholil v Markneukirchenu.

2011/2012 vyučuje se podle již 2. verze ŠVP, do kterého byl zařazen povinný předmět- anglický jazyk od 3. ročníku a nepovinný německý jazyk od 7. ročníku. Pokračovala spolupráce s partnerskými školami v Sasku. Pan ředitel Petr Plzák byl z funkce ředitele školy odvolán.

2012/2013 počet žáků se oproti loňskému roku mírně zvýšil. Od letošního roku byl zaveden druhý cizí jazyk- němčina od 7. třídy. Díky financování z projektu „Investice do vzdělávání“ byla do výuky zařazena Čtenářská a informační gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ s poruchami učení. Svou činnost zahájil i Školní parlament. Proběhla 1. Halloweenská párty, žáci 9. třídy si připravili pro své spolužáky soutěže i stezku odvahy. U příležitosti 110 výročí otevření školy se konal zajímavý Den otevřených dveří. Škola prošla další rekonstrukcí, Přední stěna školní budovy dostala tzv. nový kabát, během prázdnin byly přestěhovány učebny z prvního stupně do hlavní budovy školy. V dolní škole se nachází pouze školní jídelna. V některých třídách školy bylo vyměněno osvětlení za nové a úspornější.

2013/2014 bylo zapsáno 179 žáků. Kvůli zavedení povinného předmětu německý jazyk se snížila hodinová dotace na volitelné předměty. Škola nadále spolupracuje se ZUŠ Luby, MěDDM Luby, s MKS a MŠ Luby. Pokračuje i přeshraniční spolupráce na společném projektu „Partnerské školy potřebují prostory k setkávání“. Škola opět byla v rekonstrukci, proběhla oprava fasád bočních stěn hlavní školní budovy, ve ŠJ bylo zrekonstruováno sociální zařízení dívčích i chlapeckých záchodků.

2014/2015 i v tomto školním roce pracoval Parlament školy velice úspěšně. Soutěž tříd v projektu „Stále uklizená šatna“ děti motivoval k úklidu, ve výzdobě tříd, ale také ke kreativitě a aktivitě v různých školních akcích. Prostor šatěny byl nově obložen a doplněn barevnými skříňkami pro žáky II.stupně. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení ve sportovní hale.

2015/2016 díky zpracování projektu a jeho podání získala škola dotaci od MŠMT peníze na rozvoj čtenářské gramotnosti a na studijně poznávací pobyty žáků a učitelů v zahraničí. Skupina 20 žáků s pedagogickým doprovodem navštívili Anglii- Londýn a okolí. Někteří učitelé cizích jazyků vycestovali na studijní cestu do zahraničí. Školní časopis Občasník se umístil na 4. místě v Kraji. Učebna „Dílen“ byla přestěhována do dolní budovy školy, uvolněná učebna se zrekonstruovala pro 27 prvňáčků. Byla dokončena opravy fasády horní školy. Ve ŠJ byly vyměněny stoly a židle.

2016/2017 ŠVP „Škola pro každého“ byl průběžně doplňován dle změn RVP. Škola vyučuje předměty anglický jazyk od 3. třídy a německý jazyk od 7. třídy. Volitelné předměty byly zařazeny pro žáky 7. a 8.tříd. Koncem kalendářního roku 2016 byl vyměněn nábytek ve sborovně a v kanceláři. Zde došlo i k výměně osvětlení. Během letních prázdnin dvě učebny získaly nové podlahy i nábytek.

2017/2018 škola díky zpracování projektu na výzvu 02-16-022 „Společné vzdělávání“ získala finance z evropských fondů a od MŠMT. Peníze byly využity na spolupráci mezi školami, doučování žáků, školního asistenta, klub zábavné logiky. Kvůli GDPR, které začalo platit 25. 5. 2018 bylo nutné pořídit nový uzamykatelný nábytek do spisovny školy. O hlavních prázdninách se školní budova i jídelna školy opět rekonstruovaly (učebna informatiky, vymalování tříd, chodby i ŠJ).

2018/2019 Díky městu došlo k celkové rekonstrukci učebny chemie včetně nového vybavení a výměny odpadních svodů a přívodů vody. Jedna další třída byla vybavena novým nábytkem a vymalována. Ve škole je instalováno 13 interaktivních tabulí. Ředitelna dostala nový nábytek, který splňuje požadavky GDPR. Škola se ve spolupráci s GY Markneukirchen zúčastnila výtvarné soutěže na téma EU.