Historie

Něco z historie základní školy v Lubech.

Ve vývoji každého města docházelo postupem času ke zřizování obecních, hudebních a odborných škol, někde následovaly i školky a jesle.

V říjnu 1878 zde byla otevřena budova obecní školy (dnes tzv. dolní škola v ulici Revoluční).

Schönbach (dnes Luby) byl druhým největším městem na Chebsku – v roce 1890 se uvádí 3639 obyvatel. S postupným nárůstem obyvatelstva vzniká potřeba nové měšťanské školy. V dubnu 1902 byl proveden první výkop a již v prosinci téhož roku zahájena pravidelná výuka. Pozoruhodné, že?

V roce 1903 měla už obecná chlapecká škola 361 žáků a obecná dívčí škola 336 žákyň. Měšťanská chlapecká 150 žáků a měšťanská dívčí 120 žákyň.

V roce 1939 měl Schönbach už 4269 obyvatel, z toho dětí od 6 do 14 let 480. Měšťanská škola byla povinná a z obecné školy na ni odcházely děti, které neměly v 5. třídě z „Deutsch“ a „Rechnen“ horší známku než 3. Ostatní zůstávaly na obecné škole. Český jazyk se vyučoval 1 hodinu týdně. V srpnu 1939 dostala škola vodovod. Protože mnoho mužů odešlo do války, spojila se v roce 1941 už od 1.třídy dívčí a chlapecká škola. Ve školním roce 1942/43 začínají pro nedostatek uhlí časté uhelné prázdniny. Žáci pomáhají se sběrem bylin a při vybírání brambor. Stavy žactva klesají (1944/45 – 154). 23.října 1944 se rozezněly sirény, děti byly puštěny domů a v zápětí začaly padat zápalné bomby (asi 30) směrem od horní k dolní škole.

Jedna z nich zasáhla i horní školu, prorazila střechu a strop a poškodila třídu, ve které byla cvičná kuchyň (dnes počítačová učebna). 10. ledna 1945 bylo kvůli nedostatku uhlí ukončeno vyučování. Ve škole bylo ubytováno 456 osob z vybombardovaného města Bielitz. 16. dubna 1945 se přestalo vyučovat i v dolní škole, škola zanikla. 6. května 1945 přišla do Lubů americká armáda. Posádka byla ubytována v budově měšťanské (horní) školy a opustila ji 15. listopadu 1945. Stav budovy je v kronice popsán jako ubohý – následek zásahu pumou a pobytu uprchlíků. Ve školním roce 1945/46 se k zápisu dostavilo prvních 9 českých žáků a 283 Němců.

Zajímavosti z dalších let:

V š.r. 1946/47 díky peněžní sbírce zbudován školní rozhlas a zakoupen kinoprojektor. V dalších letech zavedeno automatické zvonění v celé budově, zahájeno stravování mládeže vydáváním kávy nebo polévky v deset hodin. Žactvo se podílelo na vánočním úklidu školy, také na zalesňovacích pracích. V š.r. 1949/50 navštěvovalo školu jen 96 žáků. Konala se ustavující schůze SRPŠ. Na škole prvních 19 pionýrů. Od tohoto školního roku se mění název na „střední škola“. Škola vydává vlastní časopis „Mladý hraničář“. Od března 1951 funguje družina mládeže. Začaly závěrečné zkoušky. Š.r. 1952/53 – školní docházka se zkracuje na 8 let. Od 1953/54 se slučují národní a střední škola pod nový název „osmiletá střední škola“.

1954/55 na škole 323 žáků – 42 z nich mělo 2. stupeň z chování, 70 % pionýrů. V dalším roce propadlo 25 % žáků. 1958/59 je opravena školní kuchyně a jídelna zřízena v prvním patře.

1960/61 poprvé všechny pomůcky zdarma, směnné vyučování. Ruší se škola v Opatově. 1961/62 se mění název školy na „základní devítiletá škola“. Otevřena 1. třída zvláštní školy.

1962/63 zapsáno 459 žáků, proběhla generální oprava školy (voda, splachovací WC). 1963/64 uzavřena družba se školou v Markneukirchenu v NDR. 1966/67 téměř každý čtvrtý žák v průběhu šk. roku neprospíval. 1967/68 zavedeny volné soboty. 1968/69 rekonstrukce budovy bývalé basárny na „dolní“ národní školu. Zaveden pětidenní vyučovací týden. Národní škola oddělena a rok nato opět spojeny oba stupně základní školy. 1971/72 dána do provozu školní jídelna a cvičná kuchyně s jídelnou. 1976/77 opravena střecha na horní budově. 1978/79 o tři týdny prodlouženy zimní prázdniny. 1980/81 zapsáno 405 žáků, 5. třída se přiřazuje k II. stupni. 1983/84 do provozu uveden dětský lyžařský vlek za sokolovnou. Zavedena nová tradice – „Poslední zvonění“. 1986/87 první kroužek výpočetní techniky – počítač daroval závod Cremona. Slavnostně zahájen provoz nové sportovní haly.

1987/88 obnovena výuka náboženství. 1989/90 zrušena branná výchova ve výuce, zavedena nepovinná výuka Aj. Zásadně předělána výzdoba celé školy. Rok nato zrušena výuka Rj a zaveden Aj a Nj. Nová fasáda na horní budově. 1992/93 zahájena tradice přehlídek dovedností žáků „Školní akademie“. 1998/99 zanikla zvláštní škola v Lubech. Zřízena počítačová učebna v horní budově školy. 1999/2000 1. místo v republikovém kole soutěže „Eurorébus“. 2001/2002 škola slaví 100. výročí otevření budovy horní školy. V házené vybojovaly starší žákyně 2. místo v republikovém kole soutěže „Novinářský kalamář“. Před budovou horní školy byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby. Byla zmodernizována odborná učebna fyziky. Škola dostala dalších 11 počítačů s připojením na internet zdarma, centrální server a laserovou tiskárnu z projektu MŠMT „Internet do škol“.